اصفهان
info@notfedaran.ir
0919-800-8890

برچسب: مرغ و خروس

روش جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار توسط ماشین های جوجه کشی

روش جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار توسط ماشین های جوجه کشی روش جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار توسط ماشین های جوجه کشی : طول دوره جوجه کشی در مرغ ۲۱ روز می باشد. ۱۸ روز اول آن در ستر و ۳ روز آن در هچر می باشد. جوجه گیری […]