اصفهان
info@notfedaran.ir
09924635287 - 09924635276

روش جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار توسط ماشین های جوجه کشی

روش جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار توسط ماشین های جوجه کشی

روش جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار توسط ماشین های جوجه کشی :

طول دوره جوجه کشی در مرغ ۲۱ روز می باشد. ۱۸ روز اول آن در ستر و ۳ روز آن در هچر می باشد.

جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار – جوجه خارج شده از تخم

قرار دادن در دستگاه ستر

تخم مرغ های قابل جوجه کشی نباید بلافاصله از انبار ذخیره تخمها به ستر منتقل شوند، زیرا دمای آن ها در اتاق نگهداری پایین تر از اتاق ستر بوده و این تفاوت دما باعث ایجاد شوک حرارتی و عرق کردن تخمها شده و درصد جوجه در آوری را به شدت کاهش می دهد. علاوه بر این قرار دادن تخم مرغ های سرد در ستر، باعث کاهش درجه حرارت ماشین جوجه کشی می شود که این امر زمان جوجه در آوری را در تخم مرغ های جدید به تاخیر می اندازد و قدرت جوجه درآوری تخم مرغ های موجود در دستگاه را نیز کاهش میدهد. بنابراین تخمها باید ابتدا در سالن انکوباتور و پیش از قرار گرفتن در دستگاه ستر گرم شوند. بسته به اینکه تخمها در انبار در چه درجه حرارتی نگهداری شدهاند، پیش گرم کردن آنها ممکن است بین ۴ تا ۶ ساعت طول بکشد. دمای تخمها باید به تدریج افزایش یابد و دمای نهایی سالن نباید از ۲۳/۹ سانتیگراد بالاتر باشد، زیرا در این دما رشد جنین آغاز می شود.

حدود ۱۲ تا ۲۴ ساعت قبل از قرار دادن تخم ها در دستگاه آن را باید روشن کرد. تا اتاقک ستر گرم شده و دمای لازم برای تخم ها تامین شود. در این مدت باید از نحوه عملکرد صحیح سیستم های کنترل دما، تنظیم رطوبت و تهویه دستگاه اطمینان حاصل نمود.

تخم مرغ ها باید به گونه ای در دستگاه قرار گیرند که قسمت پهن آنها رو به بالا باشد، در مدت ۱۸ روز اول میزان چرخش هر ساعت یک بار و میزان حرارت ۳۸ درجه و میزان رطوبت ۵۵ تا ۶۰ درصد می باشد. پس از ۱۸ روز دستگاه را در حالت هچ (هچر) قرار می دهیم.

نقش دما در رشد نطفه: اگر در مدت جوجه کشی حرارت ماشین به میزان کمی بیش از حد لازم باشد جوجه ها قبل از روز ۲۱ به دنیا آمده و جوجه ها کوچک و ضعیف می شوند. و در صورتیکه حرارت کمتر از حد لازم باشد جوجه ها دیر تر از روز ۲۱ به دنیا آمده و اعضای جوجه ها به پوسته تخم میچسبد. اگر میزان بالا و پایین رفتن درجه حرارت زیاد باشد جوجه ها تلف خواهند شد.

جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار

نقش رطوبت در رشد نطفه:

در ادامه مقاله جوجه گیری از انواع تخم مرغ نطفه دار رشد جنین باعث از بین رفتن رطوبت داخل تخم مرغ میگردد بنابراین برای رشد جنین و تبدیل آن به جوجه ای با اندازه طبیعی، تبادل رطوبت بین محتویات تخم مرغ و محیط اطراف باید در یک دامنه مشخص تنظیم گردد. اگر آب تخم مرغ ها به سرعت تبخیر شود، جوجه هایی کوچکتر از حد طبیعی تولید خواهد شد و اگر تبخیر آب از تخم مرغ کندتر از حد طبیعی انجام شود، جوجه تولید شده بزرگ تر از حد طبیعی خواهد بود. اگر رطوبت نسبی خیلی زیاد باشد، تعادل بین تشکیل آب متابولیک و تبخیر آب از سطح پوسته به هم خورده و جنین داخل تخم غرق می شود. میزان رطوبت مورد نیاز در ۱۸ روز اول ۶۰ درصد و در ۳ روز آخر که حرارت ماشین ۰/۵ تا ۱ درجه سانتیگراد کم می شود ۷۰ درصد میباشد. پایین بودن رطوبت ماشین باعث بدشکل شدن جوجه، تورم ناف، چسبندگی اعضا به پوسته و ضعیف شدن جوجه خواهد شد. بالا رفتن رطوبت ماشین نیز باعث مرگ جنین و یا آلوده بودن به بقایای تخم مرغ خواهد شد.

نقش تهویه در رشد نطفه: تهویه در ماشین باید طوری انجام گیرد که هم اکسیژن مورد نیاز جنین فراهم شود و هم کربن دی اکسید اضافی از ماشین خارج شود. کربن دی اکسید یکی از مواد حاصل از متابولیسم در بدن جنین می باشد که در هوای ستر و هچر جمع می شود، بنابراین باید میزان تبادل هوایی برای خروج این گازها از دستگاه کافی باشد. آستانه تحمل جنین نسبت به کربن دی اکسید از روز اول انکوباسیون تا روز ۲۱ مدام افزایش مییابد. تحمل جنین های جوان در مقابل تراکم کربن دی اکسید کمتر از تحمل جنین های پیر است. در ۴ روز اول انکوباسیون، جنین غلظت ۰/۳ درصد را تحمل می کند. غلظت بالاتر از ۰/۳ درصد باعث کاهش قدرت جوجه در آوری خواهد شد. به طوری که در غلظت یک درصد قدرت جوجه در آوری بطور معنی داری کاهش مییابد و غلظت ۵ درصد این گاز برای جنین کاملا کشنده است. برقراری جریان هوا از روی تخم مرغ های داخل انکوباتور علاوه بر دفع کربن دی اکسید، اکسیژن مورد نیاز جنین در دوره جوجه کشی را فراهم می کند.

غلظت گاز اکسیژن داخل دستگاه از ابتدا تا انتهای دوره باید حدود ۲۱ درصد باقی بماند. در دستگاه های جوجه کشی اتوماتیک سیستم تهویه مصنوعی در اتاقک دستگاه نصب می شود. همچنین برای گردش مناسب هوا باید پنکه ها یا بادبزن های متعدد در بخش های مختلف دستگاه بکار رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.