دستگاه جوجه کشی

دستگاه های جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی ۶۴ تایی شتر مرغ

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان9.450.000 تومان9.670.000

دستگاه جوجه کشی آرکام اصل کره

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومانتماس بگیرید تومانتماس بگیرید

دستگاه جوجه کشی ارکام کره

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان5.000.000 تومان4.800.000

دستگاه جوجه کشی خانگی ۹۶ تایی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان1.720.000 تومان1.600.000

دستگاه جوجه کشی خانگی ۴۸ تایی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان1.420.000 تومان1.290.000

دستگاه جوجه کشی 40 تایی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان1.840.000 تومان1.680.000

دستگاه جوجه کشی 80 تایی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان1.997.000 تومان1.890.000

دستگاه جوجه کشی درنا 1

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان5.800.000 تومان5.400.000

دستگاه جوجه کشی best 2

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان5.900.000 تومان6.100.000

دستگاه جوجه کشی best 3

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان8.900.000 تومان8.700.000

دستگاه جوجه کشی best 4

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان18.000.000 تومان15.000.000

دستگاه جوجه کشی 504 تایی

مدل 504 تایی ظرفیت هچر 168 ظرفیت مرغ 504 ظرفیت بلدرچین 1152 ظرفیت کپک 768 ظرفیت بوقلمون 300 ظرفیت غاز و اردک 300 جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان5.370.000 تومان4.700.000

دستگاه جوجه کشی 2016 تایی

مدل 2016 تایی ظرفیت هچر 336 ظرفیت مرغ 2016 ظرفیت بلدرچین 4604 ظرفیت کپک 3072 ظرفیت بوقلمون 1200 ظرفیت غاز و اردک 1200 جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان10.250.000 تومان9.550.000

دستگاه جوجه کشی 1008 تایی

مدل 1008 تایی ظرفیت هچر 108 ظرفیت مرغ 1008 ظرفیت بلدرچین 2304 ظرفیت کپک 1536 ظرفیت بوقلمون 600 ظرفیت غاز و اردک 600 جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان6.988.000 تومان6.100.000

دستگاه جوجه کشی 672 تایی

مدل 672 تایی ظرفیت هچر 168 ظرفیت مرغ 672 ظرفیت بلدرچین 1536 ظرفیت کپک 1024 ظرفیت بوقلمون 400 ظرفیت غاز و اردک 400 جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان6.100.000 تومان5.360.000

دستگاه جوجه کشی 252 تایی

مدل 252 تایی ظرفیت هچر 84 ظرفیت مرغ 252 ظرفیت بلدرچین 572 ظرفیت کپک 384 ظرفیت بوقلمون 150 ظرفیت غاز و اردک 150 جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان3.840.000 تومان3.650.000

دستگاه جوجه کشی 48 تایی

مدل 48 تایی ظرفیت هچر 48 ظرفیت مرغ 48 ظرفیت بلدرچین 120 ظرفیت کپک 120 ظرفیت بوقلمون 20 ظرفیت غاز و اردک 20 جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان1.450.000 تومان1.300.000

دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای

مدل 12 تایی ظرفیت هچر 12 ظرفیت مرغ 12 ظرفیت بلدرچین 36 ظرفیت کپک 30 ظرفیت بوقلمون 9 ظرفیت غاز و اردک 9 جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان1.450.000 تومان1.300.000

دستگاه جوجه کشی 12 تایی

دستگاه جوجه کشی 12 تایی ظرفیت 12 عدد ظرفیت هچر 12 ظرفیت مرغ 12 ظرفیت بلدرچین 36 ظرفیت کپک 30 ظرفیت بوقلمون 9 ظرفیت غاز 9 جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان1.126.000 تومان1.000.000

دستگاه جوجه کشی 126 تایی

دستگاه جوجه کشی 126 تایی ظرفیت 126 ظرفیت هچر 168 ظرفیت مرغ 126 ظرفیت بلدرچین 354 ظرفیت کپک 256 بوقلمون و غاز 100 جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان3.150.000 تومان2.850.000

دستگاه جوجه کشی 336 تایی

مدل 336 تایی ظرفیت هچر 84 ظرفیت مرغ 336 ظرفیت بلدرچین 768 ظرفیت کپک 512 ظرفیت بوقلمون 200 ظرفیت غاز و اردک 200 جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان4.754.000 تومان4.200.000

دستگاه جوجه کشی 96 تایی

مدل 96 تایی ظرفیت هچر 96 ظرفیت مرغ 96 ظرفیت بلدرچین 240 ظرفیت کپک 240 ظرفیت بوقلمون 40 ظرفیت غاز و اردک 40 جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09198186824 - 09907866415 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان1.860.000 تومان1.580.000