تخم نطفه دار پرندگان

تخم نطفه دار پرندگان :

تخم نطفه دار قرقاول طاووسی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان65.000 تومان60.000

تخم نطفه دار اردک ماندارین

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان25,000 تومان20,000

تخم نطفه دار قرقاول لیدی (آمهرت)

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان33.000 تومان25.000

تخم نطفه دار غاز نژاد اکراینی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان11.000 تومان8000

تخم نطفه دار قو نژاد گنگ (سفید)

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان65.000 تومان60.000

تخم نطفه دار قوی سیاه

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان45.000 تومان40.000

تخم نطفه دار قرقاول

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان11000 تومان8000

تخم نطفه دار طاووس سفید هندی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان70.000 تومان65.000

تخم نطفه دار قرقاول آمریکایی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان12.000 تومان8.700

تخم نطفه دار قرقاول لیمویی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان40.000 تومان32.000

تخم نطفه دار قرقاول سیلور

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان40.000 تومان32.000

تخم نطفه دار طوطی کاکادو

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان400.000 تومان380.000

تخم نطفه دار طوطی ماژور میشل

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09907989271 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان420.000 تومان400.000

تخم نطفه دار طوطی ملوکان

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان468.000 تومان400.000

تخم نطفه دار ماکائو هیاسینث

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان540.000 تومان520.000

تخم نطفه دار ماکائو اسکارلت

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان550.000 تومان530.000

تخم نطفه دار قرقاول بلژیکی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان38.000 تومان34.000

تخم نطفه دار طاووس سبز هندی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان78.000 تومان60.000

تخم نطفه دار طوطی کاسکو دم قرمز

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان450.000 تومان400.000

تخم نطفه دار طوطی کاسکو

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993– 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان400.000 تومان380.000

تخم نطفه دار غاز محلی بومی

جهت سفارش و ارسال کالا با ما تماس بگیرید 09138586993 – 09198008890 کالا در بسته مخصوص وکیوم شده به سریعترین روش به دست شما خواهد رسید

تومان6.500 تومان5.500